Członkostwo w Lokalnej Grupie Działania

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Stowarzyszenie "Wielkopolska z Wyobraźnią" jest otwarte na nowych członków, będących zarówno osobami fizycznymi, jak i osobami prawnymi. Zapraszamy!


Zasady członkostwa w stowarzyszeniu określa paragraf nr 9 statutu.

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:
a) osoba fizyczna, która:
- spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach,
- jest pełnoletnia,
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
- przedstawi rekomendację (wskazanie) udzieloną przez:
  • działającego na obszarze, którego dotyczy LSR, partnera społecznego i gospodarczego,
  • lub gminę wiejską
  • lub gminę miejsko-wiejską
  • lub związek międzygminny,
  •  lub inną osobę prawną której działalność związana jest z realizacją celów Stowarzyszenia,
- złoży deklarację członkowską. (w załączeniu)
b) osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która:
- działa na obszarze, którego dotyczy LSR,
- wykonuje działalność związaną z realizacją celów Stowarzyszenia,
- jest jednostką samorządu terytorialnego lub jednym z partnerów gospodarczych i społecznych, w tym organizacją pozarządową działającą na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, zajmującą się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego lub promowaniem równości szans.
- przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą deklarację przystąpienia do LGD oraz wskazanie osoby reprezentującą osobę prawną w LGD.
- złoży deklarację członkowską wraz ze wskazaniem osoby reprezentującej osobę prawną w LGD.

Deklaracja powinna zostać złożona do Zarządu Stowarzyszenia


Deklaracja członkowska - OSOBA FIZYCZNA


Deklaracja członkowska - OSOBA PRAWNA