Władze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania WIELKOPOLSKA Z WYOBRAŹNIĄ

Zgodnie ze statutem stowarzyszenia jego władzami są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
2. Zarząd Stowarzyszenia,
3. Rada Stowarzyszenia,
4. Komisja Rewizyjna.

Zarząd Stowarzyszenia
Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
W skład Zarządu wchodzi 12 osób, po trzy osoby z każdej z gmin: Borek Wielkopolski, Koźmin Wielkopolski, Pogorzela, Rozdrażew; wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
Zarząd ze swego grona wybiera Prezesa, dwóch Wiceprezesów i Skarbnika. Wybór wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Członów zwykłą większością głosów. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin pracy Zarządu.

Lp.Stanowisko, Imię Nazwisko, Gmina
1. Prezes, Sławomir Szyszka, Koźmin Wlkp.
2. V-ce Prezes, Renata Zych-Kordus, Rozdrażew
3. V-ce Prezes, Jolanta Majchrzak, Borek Wlkp.
4. Skarbnik, Barbara Owsianowska, Pogorzela
5. Członek, Agnieszka Flejsierowicz, Koźmin Wlkp.
6. Członek, Henryk Staniewski, Koźmin Wlkp.
7. Członek, Justyna Zmyślona, Rozdrażew
8. Członek, Stanisław Bartkowiak, Rozdrażew
9. Członek, Tomasz Marszałek, Borek Wlkp.
10. Członek, Adam Szymański, Borek Wlkp.
11. Członek, Maria Pazoła, Pogorzela
12. Członek, Marian Andrzejewski, Pogorzela

Rada Stowarzyszenia
Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród członków tego zebrania. W skład Rady wchodzi 14 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków w sposób zapewniający równą reprezentację przedstawicieli gmin: Borek Wielkopolski, Koźmin Wielkopolski, Pogorzela, Rozdrażew.
Rada może ze swego grona wybrać Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. Wybór wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Członów zwykłą większością głosów. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Rady. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.

Obecny skład Rady LGD zmieniony i uzupełniony w 2015 r. , oraz wybrany na kolejną kadencję w 2017 r.  zapewnia maksymalną reprezentatywność sektorów oraz wyklucza brak dominacji sektora publicznego. Rada LGD spełnia poniższe wymagania konkursowe: jedno miejsce przypada kobiecie (6 kobiet) i przynajmniej jedno miejsce osobie poniżej 35 roku życia (3 osoby) oraz sektor publiczny stanowi mniej niż 30% składu Rady (4 osoby), sektor społeczny nie stanowi więcej niż 49% pełnego składu Rady (4 osoby), sektor gospodarczy nie stanowi więcej niż 49% pełnego składu Rady (6 osób).

Lp., Stanowisko, Imię Nazwisko, Gmina
1. Przewodnicząca, Piotr Curyk, Pogorzela
2. Wiceprzewodniczący, Mariusz Dymarski, Rozdrażew
3. Sekretarz, Danuta Sikora, Borek Wlkp.
4. Członek, Marek Rożek, Borek Wlkp.
5. Członek, Violetta Maria Krzekotowska , Pogorzela
6. Członek, Maciej Bratborski, Koźmin Wlkp.
7. Członek, Elżbieta Filipiak, Koźmin Wlkp.
8. Członek, Mariola Wosińska , Rozdrażew
9. Członek, Justyna Gryszka , Rozdrażew
10.Członek, Edyta Dopierała, Borek Wlkp.
11. Członek, Jacek Wybiarała, Koźmin Wlkp.
12. Członek, Paweł Adamek, Pogorzela
13. Członek, Andrzej Nagler, Koźmin Wlkp.
14. Członek, Wojciech Goliński, Koźmin Wlkp.