Zapraszamy na spotkanie szkoleniowe na temat zasad oceny oraz wyboru operacji z wyłączeniem projektów granatowych.
Szkolenie odbędzie się 27.04. 2017 r. o godz. 11.30 w biurze LGD, ul. Borecka 23 w Koźminie Wlkp.

Prosimy o potwierdzenie udziału do 25 kwietnia br.

Do udziału w szkoleniu zachęcamy potencjalnych wnioskodawców (przedsiębiorców, rolników, organizacje pozarządowe, oraz osoby z  grup defaworyzowanych).

Ze względu na możliwość uzyskania puntów za udział w szkoleniu w sposób szczególny zapraszamy osoby planujące składać wnioski w ramach planowanych de realizacji naborów wniosków. 

Harmonogram naboru wniosków w I półroczu 2017 r.
- Przedsięwzięcie 1.2.1 Zachowanie, konserwacja, renowacja, restauracja lub rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego, w tym zabytków,
- Przedsięwzięcie 1.3.2. Przebudowa/Modernizacja infrastruktury społecznej zwiększająca efektywność energetyczną, ograniczająca presję na środowisko lub przystosowująca do zmian klimatu.