Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego
na wniosek
Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
"Wielkopolska z Wyobraźnią" w Koźminie Wlkp.

informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wielkopolska z Wyobraźnią"
w Koźminie Wlkp.
wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:

1. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: "Różnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej"
- termin składania wniosków: od 30 czerwca 2014 r. do 15 lipca 2014 r.
- limit dostępnych środków: 100 000,00 zł.
- minimalne wymagania: osiągnięcie przez operację przynajmniej 50% punktów w ocenie.

2. Operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają
się do osiągnięcia celów tej osi: tzw. „Małych projektów”
- termin składania wniosków: od 30 czerwca 2014 r. do 15 lipca 2014 r
- limit dostępnych środków: 143 676,84 zł.
- minimalne wymagania: osiągnięcie przez operację przynajmniej 50% punktów w ocenie.

3. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: "Odnowa i rozwój wsi"
- termin składania wniosków: od 30 czerwca 2014 r. do 15 lipca 2014 r
- limit dostępnych środków: 92 190,55 zł.
- minimalne wymagania: osiągnięcie przez operację przynajmniej 50% punktów w ocenie.


Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wielkopolska z Wyobraźnią" w Koźminie Wlkp., ul. Borecka 25a, 63-720 Koźmin Wlkp., od poniedziałku do piątku, w godz.: 10.00-14.00.

Wybór projektów nastąpi zgodnie z zasadą do 120% limitu dostępnych środków, ponieważ w ramach działań: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Odnowa i rozwój wsi" oraz „Małe projekty”, informacja o możliwości składania wniosków za pośrednictwem LGD Stowarzyszenie "Wielkopolska z Wyobraźnią" zostaje podana do publicznej wiadomości po raz ostatni.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz
z instrukcją wypełniania, kryteria wyboru operacji przez LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią" określone
w LSR, w tym kryteria na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru operacji określonych w LSR, dostępne są:
- w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wielkopolska z Wyobraźnią" oraz na stronie internetowej LGD: www.wielkopolskazwyobraznia.pl,
- w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz na stronie internetowej programu: www.prow.umww.pl,
- a także na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.armir.gov.pl, w przypadku operacji, o których mowa w punkcie 1.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy biura oraz Prezes LGD: nr tel.: 782 386 222, 782 384 222

„Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiadająca za treść ogłoszenia - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”


Wzory wniosków:
"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - formularz wniosku o przyznanie pomocy.

"Odnowa i rozwój wsi" - formularz wniosku o przyznanie pomocy


"Małe projekty" - formularz wniosku o przyznanie pomocy


Pliki do pobrania:
kryteria_mp.pdf
kryteria_ow.pdf
kryteria_rozn.pdf
minimalne_wymagania.pdf
wymagane_dokumenty.pdf