Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego
na wniosek
Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
"Wielkopolska z Wyobraźnią" w Koźminie Wlkp.

informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wielkopolska z Wyobraźnią"
w Koźminie Wlkp.
wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:

1. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi: tzw. „Małych projektów”
- termin składania wniosków: od 16 września 2014 r. do 30 września 2014 r.
- limit dostępnych środków: 28 592,69 zł.
- minimalne wymagania: osiągnięcie przez operację przynajmniej 50% punktów w ocenie.

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wielkopolska z Wyobraźnią" w Koźminie Wlkp., ul. Borecka 23, 63-720 Koźmin Wlkp., od poniedziałku do piątku, w godz.: 10.00-14.00.

Wybór projektów nastąpi zgodnie z zasadą do 150% limitu dostępnych środków, ponieważ w ramach działań: „Małe projekty”, informacja o możliwości składania wniosków
za pośrednictwem LGD Stowarzyszenie "Wielkopolska z Wyobraźnią" zostaje podana
do publicznej wiadomości po raz ostatni.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania, kryteria wyboru operacji przez LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią" określone w LSR, w tym kryteria na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji
w ramach LSR, wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru operacji określonych w LSR oraz minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne
do wyboru operacji przez LGD, dostępne są:
- w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wielkopolska z Wyobraźnią" oraz na stronie internetowej LGD: www.wielkopolskazwyobraznia.pl,
- na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy biura oraz Prezes LGD:
nr tel.: 782 386 222, 782 384 222

„Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiadająca za treść ogłoszenia - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”


Wzory wniosków:

"Małe projekty" - formularz wniosku o przyznanie pomocy
Pliki do pobrania:
kryteria_mp.doc
minimalne_wymagania.doc
wymagane_dokumenty.doc