W związku z przystąpieniem do budowy nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru objętego działalnością LGD Stowarzyszenie "Wielkopolska z Wyobraźnią" zapraszamy wszystkich zainteresowany do aktywnego włączenia się w proces konsultacji. Tylko realny udział głównych interesariuszy strategii tj. mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji społecznych oraz władz samorządowych pozwoli na stworzenie dokumentu, który będzie pomocny w zmienianiu oblicza naszej małej ojczyzny.

Niewątpliwą okazją do podzielenia się swoimi uwagami, sugestiami i propozycjami będzie I etap konsultacji, który rozpoczniemy 8 września w Pogorzeli (szczegóły w zakładce Budowa nowej Lokalnej Strategii Rozwoju/ Harmonogram)
Ramowy plan I spotkania konsultacyjnego:

1. Przedstawienie inicjatywy Leader w ramach PROW 2014-2020

2. Wykonanie diagnozy obszaru i ludności

3. Ocena potrzeb i możliwości rozwojowych obszaru poprzez wykonanie analizy SWOT.

Perspektywa finansowa 2014-2020 w zakresie podejścia LEADER została ukierunkowana na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz tworzenie miejsc pracy. W celu efektywniejszego niwelowania problemów społecznych występujących na naszym obszarze, musimy określić grupy defaworyzowane, które będą wspierane priorytetowo.
W ramach podejścia LEADER będą wspierane operacje mające na celu:
1. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR,
2. zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości,
3. dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom (produkty objęte i nieobjęte załącznikiem nr 1 do TFUE),
4. podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy,
5. podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji,
6. rozwój produktów lokalnych,
7. rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk,
8. zachowanie dziedzictwa lokalnego,
9. rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,
10. rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego.

Zapraszamy!
Pliki do pobrania:
konsultacje.pdf