Ogłoszenie nr 1/2016
o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD
w ramach realizacji przez Stowarzyszenie „Wielkopolska z Wyobraźnią”
Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” realizujący Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.
Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 25.11.2016 r.
Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:
 
I. Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami
W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące:
• Przedsięwzięcie 1.1.1 tj. Działania inwestycyjne w zakresie infrastruktury społecznej oraz zagospodarowania terenu poprawiającego dostępność istniejącej infrastruktury – Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:
Cel ogólny: 1. Podniesienie jakości życia i włączenie społeczne mieszkańców
Cel szczegółowy: 1.1. Poprawa warunków spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców obszaru LGD
Przedsięwzięcie: 1.1.1. Działania inwestycyjne w zakresie infrastruktury społecznej oraz zagospodarowania terenu poprawiającego dostępność istniejącej infrastruktury
• Przedsięwzięcie 2.1.1. tj. Zakładanie działalności gospodarczej
Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - podejmowanie działalności gospodarczej.
Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:
Cel ogólny: 2. Zwiększenie atrakcyjności lokalnego rynku pracy
Cel szczegółowy: 2.1. Rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost aktywności zawodowej mieszkańców obszaru LGD
Przedsięwzięcie: 2.1.1. Zakładanie działalności gospodarczej

• Przedsięwzięcie 2.1.2. tj. Utrzymanie i rozwijanie działalności gospodarczej
Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - rozwijanie działalności gospodarczej.

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:
Cel ogólny: 2. Zwiększenie atrakcyjności lokalnego rynku pracy
Cel szczegółowy: 2.1. Rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost aktywności zawodowej mieszkańców obszaru LGD
Przedsięwzięcie: 2.1.2. Utrzymanie i rozwijanie działalności gospodarczej

II. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacji powinny złożyć wniosek oraz jego kopię z niezbędnymi załącznikami,(w wersji papierowej i elektronicznej) które będą następnie przedmiotem oceny przez Radę Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” oraz samorząd województwa, w podanym poniżej miejscu:
Biuro LGD: ul. Borecka 23, 63-720 Koźmin Wielkopolski
W okresie od dnia 9.12.2016 r. do dnia 22.12.2016, godz. 14.00.
Wnioski są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz.: 10.00-14.00.
Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie.
Wnioski dotyczące realizacji operacji powinny zostać sporządzone na formularzu, o którym mowa w pkt VIII ppkt 1.
III. Forma przyznania pomocy.
Pomoc na realizację operacji ma postać:
- refundacji poniesionych kosztów (jednostki sektora finansów publicznych – 63,63%, podmioty wykonujące działalność gospodarczą, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – 70%, pozostałe podmioty – 100%) dla operacji w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1.,
- premii w wysokości 90 tys. zł dla operacji w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1.,
- refundacji poniesionych kosztów do 70% dla operacji w ramach Przedsięwzięcia 2.1.2. przy limicie na operację wynoszącym 200 tys. zł.,
IV. Warunki przyznania pomocy.
Pomoc może zostać przyznana wnioskodawcy, który we wskazanym w pkt II ogłoszenia terminie złożył wniosek dotyczący realizacji operacji:
1) zgodnej z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;
2) zgodnej z Lokalną Strategią Rozwoju;
3) która, w wyniku przeprowadzonej oceny na podstawie kryteriów wybory, uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów określoną w pkt V ogłoszenia;
Za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju może zostać uznana operacja, która:
a) zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;
b) jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

V. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.
Operacja objęta wnioskiem złożonym w ramach naboru zostanie poddana ocenie biorąc pod uwagę kryteria wyboru operacji.
Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego naboru:

 Dla Przedsięwzięcia 1.1.1
1) Kryterium nr 1 – max. 6 pkt.
2) Kryterium nr 2 – max. 3 pkt.
3) Kryterium nr 3 – max. 5 pkt.
4) Kryterium nr 4 – max. 3 pkt.
5) Kryterium nr 5 – max. 5 pkt.
6) Kryterium nr 6 – max. 6 pkt.
7) Kryterium nr 7 – max. 10 pkt.

 Dla Przedsięwzięcia 2.1.1
1) Kryterium nr 1 – max. 10 pkt.
2) Kryterium nr 2 – max. 5 pkt.
3) Kryterium nr 3 – max. 3 pkt.
4) Kryterium nr 4 – max. 5 pkt.
5) Kryterium nr 5 – max. 6 pkt.

 Dla Przedsięwzięcia 2.1.2
1) Kryterium nr 1 – max. 10 pkt.
2) Kryterium nr 2 – max. 10 pkt.
3) Kryterium nr 3 – max. 2 pkt.
4) Kryterium nr 4 – max. 5 pkt.
5) Kryterium nr 5 – max. 6 pkt.
6) Kryterium nr 6 – max. 6 pkt.
7) Kryterium nr 7 – max. 11 pkt.


Wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 50% max. liczby punktów.
Kryteria wyboru zostały uszczegółowione w tym miejscu:
Otwórz
VI. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji.
Do wniosku należy dołączyć fiszkę projektową, zawierającą opis operacji oraz uzasadnienie planowanych wydatków oraz następujące dokumenty:
1) Zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający status osoby bezrobotnej – w przypadku Przedsięwzięcia 2.1.1. dla którego mają zostać przyznane punkty za posiadanie statusu osoby bezrobotnej.
VII. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru.
Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 440 tys. zł dla Przedsięwzięcia 1.1.1.
                                                                                       630 tys. zł dla Przedsięwzięcia 2.1.1.
                                                                                      405 tys. zł dla Przedsięwzięcia 2.1.2.
VIII. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie przyznanie pomocy oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia wnioskodawcy.
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej __________Otwórz
2) Formularz wniosku o płatność dostępny jest w wersji elektronicznej __________ Otwórz
3) Formularz umowy o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej __________Otwórz
4) Lokalna Strategia Rozwoju, o której mowa w pkt IV ppkt 2, dostępna jest w wersji elektronicznej____________ Otwórz
5) Wzór fiszki projektowej, o której mowa w pkt VI ppkt 1 dostępny jest w wersji elektronicznej ____________Otwórz
6) Umowa ramowa zawarta z Zarządem Województwa Wielkopolskiego __________ Otwórz
Dodatkowo informacji udzielają pracownicy biura oraz Prezes LGD: nr tel.: 782 386 222, 782 384 222.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze nr 1/2016
Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki. 

Pliki do pobrania:
ogloszenie_o_naborze_1_2016.pdf
zalacznik_nr_1_do_ogloszenia.pdf