Informacja o zamiarze realizacji przez Stowarzyszenie „Wielkopolska z Wyobraźnią” operacji własnej LGD

 

 

Data publikacji ogłoszenie 11.05.2018 r.

Stowarzyszenie „Wielkopolska z Wyobraźnią” realizujące Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, informuje, że zamierza podjąć działania zmierzające do realizacji operacji własnej LGD, o której mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (z 2015 r. poz. 378 oraz z 2017 r. poz. 5 i 1475) pod tytułem:

„Stworzenie warunków lepszego wykorzystania dziedzictwa kulturowego obszaru i wymiany doświadczeń”

Operacja, które realizacją zainteresowana jest LGD polegać będzie na:

zakupie środków rzeczowych obejmujących namioty imprezowe (4 szt. o powierzchni 36 m2 każdy), komplety ławek piknikowych ze stołami (25 kpl. składających się dwóch ławek i stołu), podłogi modułowej (wykonanej z tworzywa składająca się z dwóch oddzielnych części o powierzchni 36,0 m2 każda) oraz przyczepy lekkiej do przewozu wymiennego zakresu rzeczowego (przyczepa lekka o dmc 750 kg i wymiarach przestrzenni ładunkowej min. 2,00 m x 1,25 m) stwarzającego warunki infrastrukturalne do dystrybucji i promocji produktów i usług lokalnych, w szczególności tych stanowiących dziedzictwo kulturowe obszaru, co umożliwi również wymianę doświadczeń w tym zakresie na obszarze wdrażania LSR. Komplementarnym elementem operacji jest wydanie dwóch publikacji tematycznych dotyczących promocji obszaru LGD poprzez dziedzictwo lokalne. (Wydruk i przygotowanie graficzne dwóch publikacji w pełnym kolorze 24+4 strony w nakładzie po 500 szt. każdy.)

Przygotowane publikacje będą bezpłatnie dystrybułowane poprzez Biuro LGD, członków LGD oraz sieć bibliotek publicznych na terenie LGD.

Natomiast zakupione w ramach operacji sprzęty będą bezpłatnie udostępniane w okresie trwałości projektu poprzez wypożyczanie osobą prawnym lub fizycznym zwracającym się o wypożyczenie sprzętu w związku z organizacją określonego przedsięwzięcia na terenie LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią”. Przedsięwzięcie oznacza inicjatywy kulturalno-promocyjne służące promocji obszaru LGD, produktów i usług lokalnych oraz wymiany doświadczeń realizowane w szczególności w formie: szkoleń, konferencji, warsztatów, przeglądów, prezentacji, koncertów, spektakli, akademii, widowisk artystycznych, sesji, uroczystości tematycznych skierowanych do i dla mieszkańców obszaru objętego LSR.

Operacja ma charakter niekomercyjny, nie będzie generowała dochodów, a osoby korzystające z udostępnienia będą ponosić koszty obsługi udostępnienia ponoszone na rzecz Stowarzyszenia lub operatora wyznaczonego przez Stowarzyszenie do udostępniania i obsługi sprzętu.

Operacja będzie realizowana w następującym zakresie tematycznym:

W ramach celu ogólnego: 1. Podniesienie jakości życia i włączenie społeczne mieszkańców, celu szczegółowego 1.2 Wzmocnienie tożsamości kulturowej mieszkańców obszaru LGD; Przedsięwzięcia: 1.2.3 Działania promujące dziedzictwo kulturowe obszaru i wymiana doświadczeń – Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Maksymalna wysokość środków na realizację operacji wynosi 50 000,00 zł.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.

Operacja może uzyskać następującą formę i intensywność wsparcia:

Refundacja poniesionych kosztów:

- jednostki sektora finansów publicznych – nie wyższej niż 63,63%,

- podmioty wykonujące działalność gospodarczą, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – do 70%,

- w przypadku: – podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, oraz organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4-8 – do 100%.

Realizacja operacji powinna przyczynić się do osiągnięcia następujących wskaźników:

Liczba operacji dot. promocji dziedzictwa kulturowego zawierających innowacyjne elementy lub metody – 1 szt.

Liczba wydawnictw promujących dziedzictwo kulturowe obszaru – 2 szt.

Operacja podlegać będzie ocenie z punktu widzenia następujących kryteriów:

  1. Operacja przyczynia się do zintegrowania lokalnego dziedzictwa kulturowego – max 6 pkt.
  2. Zakres oddziaływania operacji – 10 pkt.
  3. W ramach operacji zakłada się wydanie publikacji dot. dziedzictwa lokalnego – 10 pkt.
  4. Innowacyjność operacji – 10 pkt.

Szczegółowy opis kryteriów oceny operacji dostępny jest pod tym adresem:

Kryteria oceny

Warunkiem realizacji operacji jest uzyskanie 50% maksymalnej liczby punktów w ramach oceny tj. 18 pkt. .

W związku z powyższym Stowarzyszenie zwraca się do podmiotów zainteresowanych realizacją takiej operacji o zgłoszenie zamiaru realizacji takiej operacji w ciągu 30 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia, czyli do dnia 11.06.2018 r. Zgłoszenia, które wpłyną do Stowarzyszenia po terminie nie będą uwzględniane. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą, liczy się termin faktycznego wpływu zgłoszenia do Stowarzyszenia. W przypadku niezgłoszenia się żadnej osoby zainteresowanej realizacją operacji opisanej wyżej, Stowarzyszenie podejmie dalsze czynności mające na celu realizowanie tej operacji we własnym zakresie.

Zgłoszenie, o którym mowa wyżej, powinno być dokonane w formie pisemnej, na adres ul. Borecka 23, 63-720 Koźmin Wlkp.

Do zgłoszenia powinny zostać dołączone następujące dokumenty potwierdzające, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia, tj. spełnia definicję beneficjenta określoną w § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020:

A. Osoba fizyczna, osoba wykonująca działalność gospodarczą

1. Dokument tożsamości – kopia

2. Zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub

czasowego, w przypadku gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie

wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania

dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.poz.212),

zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne

od miejsca zameldowania na pobyt stały, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed

złożeniem wniosku o przyznanie pomocy –oryginał

B. Osoba prawna/ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której

ustawa przyznaje zdolność prawną

1. Umowa spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej albo jednostki

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ubiegającej się o przyznanie pomocy –

kopia

2. Zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę

organizacyjną wystawione przez wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i

Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie

pomocy – oryginał lub kopia

3. Dokument(-y) określający(-e) lub potwierdzający(-e): zdolność prawną oraz posiadanie

siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR przez jednostkę

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność

prawną – oryginał lub kopia

C. Spółka cywilna

1. Umowa spółki cywilnej – kopia

2. Uchwała wspólników spółki cywilnej, wskazująca stronę, która jest upoważniona do ubiegania się o pomoc w imieniu pozostałych stron, o ile porozumienie (umowa) spółki nie zawiera takiego upoważnienia (w przypadku, gdy taka uchwała została

podjęta) – oryginał lub kopia.

Kopie dokumentów muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub przez występującego w prawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

 

Ponadto, niezależnie od warunków i dokumentów wskazanych wyżej, zgłoszenie do LGD zamiaru realizacji operacji opisanej powyżej powinno zawierać następujące oświadczenie:

„Oświadczam, ze jestem zainteresowany realizacją operacji pod nazwą „Stworzenie warunków lepszego wykorzystania dziedzictwa kulturowego obszaru i wymiany doświadczeń”, która została opisana w ogłoszeniu umieszczonym na stronie internetowej Stowarzyszenia Wielkopolska z Wyobraźnią w dniu 11.05.2018 r.

Jednocześnie, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Stowarzyszenia Wielkopolska z Wyobraźnią, zobowiązuję się, do złożenia wniosku dotyczącego realizacji operacji objętej niniejszym oświadczeniem, w przypadku ogłoszenia przez to Stowarzyszenia, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przeze mnie niniejszego oświadczenia, naboru wniosków, przeprowadzanego w ramach realizacji lokalnej strategii rozwoju, którego zakres tematyczny będzie odpowiadał specyfice operacji objętej niniejszym oświadczeniem.

Jednocześnie oświadczam, że nie jestem podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz nie istnieją przesłanki prawne, które uniemożliwiałyby realizację przeze mnie takiej operacji finansowanej ze środków PROW na lata 2014 – 2020”.

Pod oświadczeniem powinien znajdować się podpis(y) osoby (osób) składających oświadczenie albo upoważnionych do reprezentowania składającego oświadczenie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat planowanej informacji własnej, należy napisać na adres e-mail: stow@wielkopolskazwyobraznia.pl lub zadzwonić pod numer tel.:782 386 222 w godzinach pracy Biura LGD.