W dniu 26 czerwca br. odbyło się Posiedzenie Rady związane z oceną operacji własnej.

Operacja własna pod nazwą Stworzenie warunków lepszego wykorzystania dziedzictwa kulturowego obszaru i wymiany doświadczeń, została uznana przez Radę LGD za zgodną z LSR oraz uzyskała minimalną liczbę punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru operacji  własnych określonych w LSR, tj.: 27,00 pkt.
Następnym etapem będzie złożenie przez LGD wniosku o przyznanie pomocy na realizację w/w operacji własnej do Zarządu Województwa.
Szczegółowe informacje dot. oceny operacji własnej, znajdują się w załączonym protokole.Załączniki: