Zmiana wytcznych w zakresie monitoringu i ewaluacji oraz innych aktów prawnych wymusiła konieczność aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,a w szczególności Planu Działnia która została zaakceptowana we wrześniu 2018 r. przez UMWW .Załączniki: