W dniu 10.10.2018 r. podpisano aneks zmienijący Lokalną Strategiię Rozowju na lata 2016-2023 oraz Plan Działnia, który zasadniczo dotyczy przeformułowania treści wskaźników i dostosowania ich do wytycznych monitorowaania i ewaluacji.Załączniki: