W dniu 26.06.2019r. podpisano aneks zmienijący Lokalną Strategiię Rozwoju na lata 2016-2023, który uwzglęnia dodatkowe środki z tzw. bonusu.Załączniki: