Stowarzyszenie „Wielkopolska z Wyobraźnią” - Partner KSOW informuje, że 6.05.2019 r. podpisana została umowa
z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn.

Współpracujemy – zasoby LGD wykorzystujemy

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 16460,00 zł. Operacja mająca na celu wzrost poziomu wiedzy reprezentantów lokalnego partnerstwa LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią” działającego na obszarze powiatu krotoszyńskiego i gostyńskiego na rzecz zacieśnienia współpracy w zakresie lepszego wykorzystania zasobów LGD, poprzez realizację wyjazdu studyjnego w tym nawiązanie kontaktu inicjującego zawiązanie współpracy i wymianę doświadczeń z co najmniej jedną Lokalną Grupą Działania prowadzącą działalność gospodarczą i mającą wypracowany system certyfikacji marki lokalnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

1. Zacieśnienie współpracy istniejącego partnerstwa poprzez rozszerzenie działalności o działalność gospodarczą i wypracowanie certyfikowanej marki produktów lokalnych.

2. Zawiązanie kontaktu z 1 LGD i pozyskanie wiedzy przez 50 osób w zakresie funkcjonowania sieci partnerskiej prowadzącej działalność gospodarczą i mającej certyfikowaną markę lokalną.

 

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.