Stowarzyszenie „Wielkopolska z Wyobraźnią”- Partner KSOW informuje, że 8.06.2020 r. podpisana została umowa
z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn.

Współpraca międzyterytorialna LGD impulsem rozwoju.

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 23 120,00 zł. Operacja mająca na celu poszerzenie wiedzy reprezentantów lokalnego partnerstwa LGD „Wielkopolska
z Wyobraźnią” z obszaru powiatu krotoszyńskiego i gostyńskiego i ich aktywizacja
w zakresie współpracy i lepszego wykorzystania zasobów LGD jako produktu turystycznego na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich poprzez nawiązanie kontaktu i wymianę doświadczeń z innym partnerstwem lokalnym współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty: 1.Zacieśnienie współpracy istniejącego partnerstwa poprzez rozszerzenie działalności o stworzenie spójnej oferty turystycznej na obszarze swojej działalności.

2. Zawiązanie kontaktu z innym partnerstwem pozyskanie wiedzy i aktywizacja 50 osób w zakresie współpracy i lepszego wykorzystania zasobów LGD jako produktu turystycznego.

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW
w bazie dostępnej na portalu internetowym
http://ksow.pl.