Ogłoszenie nr 1/2017/G

z dnia 19.09.2017 r.

o konkursie na wybór grantobiorców w ramach realizacji przez Stowarzyszenie „Wielkopolska z Wyobraźnią” projektu grantowego pod nazwą Kompetencje na rzecz organizacji czasu wolnego

 

Zarząd Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią”, realizujący Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w ramach realizacji projektu grantowego, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

 

Najważniejsze informacje na temat konkursu:

 

 1. Zakres tematyczny konkursu i zadania, na realizację których może zostać przyznany grant i termin ich realizacji:

Konkurs dotyczy zadań, których tematem będzie wzmacnianie kompetencji i umiejętności mieszkańców w zakresie innowacyjnych form organizacji czasu wolnego, zgodnie z zakresem określonym w § 2 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy i społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

 

Zadania muszą być zgodne z celem ogólnym 1. Podniesienie jakości życia i włączenie społeczne mieszkańców, celem szczegółowym 1.1. Poprawa warunków spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców obszaru LGD oraz przedsięwzięciem: 1.1.2. Działania wzmacniające kompetencje i umiejętności mieszkańców w zakresie innowacyjnych form organizacji czasu wolnego

Granty mogą zostać przyznane na realizację następujących zadań:

 1. Organizację szkoleń/kursów/pokazów instruktarzowych/ w tym szkoleń połączonych z wyjazdami studyjnymi w zakresie form organizacji czasu wolnego.
 2. Organizację szkoleń/kursów/pokazów instruktarzowych w zakresie zabezpieczenia organizacyjnego imprez.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na realizację tych zadań mogą wziąć udział w niniejszym konkursie. Wnioski dotyczące zadań, które nie mieszczą się w tym zakresie tematycznym, nie zostaną wybrane do realizacji.

Realizacja zadań powinna rozpocząć się nie wcześniej niż w dniu zawarcia przez grantobiorcę z LGD umowy o przyznanie grantu i zakończyć się nie później niż 20.12.2018 r., z uwzględnieniem , iż okres realizacji zadania w ramach projektu grantowego nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy.

 

 1. Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki.

Realizacja zadania powinna wpływać na osiągnięcie następujących celów i wskaźników:

Cel ogólny: 1. Podniesienie jakości życia i włączenie społeczne mieszkańców

Cel szczegółowy: 1.1. Poprawa warunków spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców obszaru LGD

Przedsięwzięcie: 1.1.2. Działania wzmacniające kompetencje i umiejętności mieszkańców w zakresie innowacyjnych form organizacji czasu wolnego

Wskaźniki produktu (co najmniej jeden):

- Liczba szkoleń/warsztatów w zakresie podniesienia kompetencji i umiejętności organizacji czasu wolnego dedykowanych kobietom,

- Liczba pozostałych szkoleń/warsztatów w zakresie podniesienia kompetencji i umiejętności organizacji czasu wolnego.

Wskaźniki rezultatu:

- Liczba osób które podniosły swoje kompetencje w zakresie organizacji czasu wolnego.

 

 1. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie grantu.

Osoby zainteresowane uzyskaniem grantu w ramach niniejszego konkursu powinny złożyć wniosek o przyznanie grantu, oraz jego kompletną kopię wraz z wersją elektroniczną osobiście (wniosek nie może zostać przesłany pocztą ani kurierem) w terminie od dnia 5.10.2017 r. do 18.10.2017 r. dnia godz. 14.00. Wnioski o przyznanie grantu przyjmowane będą w tym okresie wyłącznie w dniach roboczych, w godzinach od 10.00 do 14.00. Miejscem składania wniosków jest:

Biuro LGD: ul. Borecka 23, 63-720 Koźmin Wielkopolski

Wnioski, które nie zostaną złożone we wskazanym wyżej terminie lub miejscu, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 1. Forma udzielenia grantów

Grant jest to dofinansowanie do kosztów realizacji przez grantobiorcę zadania, wykonywanego na podstawie umowy o powierzeniu grantu zawartej między LGD a grantobiorcą. Dofinansowanie przyznawane jest w formie refundacji do 100% kosztów kwalifikowalnych, z możliwością uzyskania zaliczki na poczet określonego procentu kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania, której wykorzystanie zostanie rozliczone przez LGD po zakończeniu realizacji zadania. Grantobiorca zobowiązany jest zadeklarować wysokość kosztów, które zostaną poniesione w związku z realizacją zadania, wskazać koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne zadania oraz obliczyć kwotę grantu, o który się ubiega. W przypadku przyznania grantu, Grantobiorca zobowiązany jest udokumentować wszystkie koszty poniesione w ramach realizacji zadania. Na ich podstawie zostanie ustalona kwota ostatecznie należnego Grantobiorcy grantu.

 

 1. Minimalna i maksymalna wartość jednego zadania realizowanego przez grantobiorcę, maksymalna i minimalna wartość jednego grantu oraz maksymalny procent dofinansowania do zadania.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które chcą zrealizować zadanie o podanej w pkt I tematyce, których wartość (całkowita wartość zadania, obejmująca koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne) wynosi nie mniej niż 5000,00 zł i nie więcej niż 50000,00 zł.

Na realizację zadania może zostać przyznany grant o wartości nie mniejszej niż 5000,00 zł i nie większej niż 25000,00 zł. Kwota przyznanego grantu nie może być wyższa niż 100 procent wszystkich kosztów kwalifikowalnych i należycie udokumentowanych przez grantobiorcę.

 1. Limit środków przeznaczonych do podziału między grantobiorców.

W ramach konkursu przyznane zostaną granty, których łączna suma wynosi 50 tys. zł .

Maksymalna wartość grantów, jaka w ramach konkursu może zostać przyznana jednostkom sektora finansów publicznych wynosi 10 tys. zł (tj. 20% procent limitu środków).

Limit środków na jednego grantobiorcę w ramach projektów grantowych realizowanych przez Stowarzyszenie „Wielkopolska z Wyobraźnią” wynosi 100 tys. zł.

 

 1. Opis postępowania w sprawie przyznania grantu oraz najważniejsze warunki przyznania grantu:

Wnioskodawca otrzymuje grant na realizację opisanego we wniosku o przyznanie grantu zadania, jeżeli;

 1. jego wniosek zostanie wybrany w konkursie przez LGD, oraz
 2. Zarząd Województwa Wielkopolskiego, dokonujący weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy na realizację projektu grantowego, w tym prawidłowości przeprowadzenia konkursu przez LGD, nie zakwestionuje tego wyboru w całości lub takiej części, która uniemożliwia przyznanie grantu na realizację konkretnego zadania.

Ad. 1. W wyniku dokonanej przez Radę LGD oceny, zostanie sporządzona lista wniosków, na której zostaną zamieszczone wszystkie zadania objęte wnioskami złożonymi w konkursie, uszeregowane zgodnie z liczbą przyznanych punktów, od zadania z największą do zadania z najmniejsza liczbą punktów Grant zostanie przyznany wyłącznie tym grantobiorcom, którzy uzyskają minimalna liczbę punktów określoną poniżej a ich wnioski będą mieściły się w limicie środków, o którym mowa w pkt V. Od oceny Rady przysługuje odwołanie. Termin, formę i procedurę składania odwołania określa dokument Procedury realizacji projektów grantowych, dostępny pod następującym adresem: 

Otwórz

 

Ad. 2. Po przeprowadzonym konkursie i rozpatrzeniu odwołań, LGD przygotuje wniosek o przyznanie pomocy na realizację projektu grantowego, w którym zostanie przewidziane przyznanie grantów na realizację zadań wybranych przez Radę LGD. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeprowadzi weryfikację tego wniosku oraz oceni, czy konkurs na wybór zadań został przeprowadzony przez LGD prawidłowo. Po zakończeniu weryfikacji zawrze z LGD umowę o przyznanie pomocy na realizację tego projektu albo odmówi zawarcia takiej umowy. W przypadku zawarcia umowy o przyznaniu pomocy na realizację projektu grantowego jej zakres będzie decydował, które z zadań wybranych uprzednio przez LGD mają zapewnione dofinansowanie w formie grantu, ponieważ może zdarzyć się, ze zadanie wybrane przez Radę, na skutek weryfikacji dokonanej przez Zarząd Województwa, nie może otrzymać grantu.

Z wnioskodawcami, których zadania przejdą pomyślnie oba opisane wyżej etapy LGD zawrze umowę o powierzenie grantu

Najważniejsze szczegółowe warunki przyznania grantu:

 1. Osobiste złożenie wniosku o przyznanie grantu w miejscu i terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu;
 2. Wskazanie we wniosku o przyznanie grantu zadania, które mieści się w zakresie tematycznym konkursu;
 3. Dołączenie do wniosku dokumentów umożliwiających dokonanie oceny zadania opisanego we wniosku o przyznanie grantu z punktu widzenia spełnienia warunków udzielenia grantu oraz zgodności zadania z kryteriami oceny;
 4. Uzyskanie, w ramach oceny zadania opisanego we wniosku o przyznanie grantu, co najmniej 50% max. liczby punktów uznanie, że zadanie jest zgodne z LSR i mieści się w zakresie tematycznym konkursu,
 5. Uzyskanie, w ramach oceny zadania opisanego we wniosku o przyznanie grantu, takiej liczby punktów, dzięki której wniosek zostanie umieszczony na liście ocenionych zadań na miejscu, które mieści się w limicie środków przeznaczonych do podziału między grantobiorców. W przypadku wnioskodawców będących jednostkami sektora finansów publicznych, zadania, które mają realizować te jednostki nie mogą opiewać w sumie na więcej niż 20% wartości projektu grantowego. Dlatego wnioski tych jednostek zostaną wybrane do realizacji, jeżeli w wyniku przeprowadzonej oceny zostaną umieszczone na liście ocenionych zadań na miejscu, które mieści się w limicie środków przeznaczonych do podziału między wszystkich grantobiorców i jednocześnie mieści się w limicie dla jednostek sektora finansów publicznych. Wnioski tych jednostek, które nie mieszczą się w limicie dla sektora finansów publicznych, nie zostaną wybrane do realizacji
 6. Stawienie się przez wnioskodawcę w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy o powierzenie grantu oraz przedłożenie wszystkich dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o powierzenie grantu, w tym zapewnienie zabezpieczenia należytej realizacji umowy o powierzenie grantu.
 7. Nieznajdowanie się na liście osób wykluczonych z otrzymania dofinansowania
  (art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności);
 8. Nieprowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Szczegółowych informacji dotyczących wszystkich warunków, jakie spełnić musi osoba zainteresowana przyznaniem grantu udziela Biuro LGD: ul. Borecka 23, 63-720 Koźmin Wielkopolski w dni robocze w godz. 9.00-14.00 lub w innych terminach po uzgodnieniu telefonicznym.

 

 1. Obowiązujące w ramach konkursu kryteria oceny a oceny zadań wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem zawarcia umowy o powierzeniu grantu)

Zadanie objęte wnioskiem złożonym w ramach konkursu zostanie poddane ocenie z punktu widzenia jego zgodności z kryteriami wyboru.

Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego konkursu:

 1. Grupę docelową operacji stanowią przedstawiciele grup defaworyzowanych takich jak kobiety, oraz osoby do 35 lat ­­ -­ max. 6 pkt.
 2. Kolejny projekt składany przez wnioskodawcę ­­­- max. 5 pkt.
 3. Zakres oddziaływania operacji ­- max. 10 pkt.
 4. Komplementarność projektu z innymi przedsięwzięciami lokalnej społeczności LGD – max. 3 pkt.
 5. Korzystanie z doradztwa LGD – max. 6 pkt.
 6. Innowacyjność operacji ­– max. 10 pkt.

 

Zadanie objęte wnioskiem o przyznanie grantu zostanie wybrane do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 50% max. liczby punktów.

Szczegółowy opis kryteriów został umieszczony w tym miejscu: Otwórz

 

 

 1. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków realizacji zadania i spełniania kryteriów wyboru.

Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie grantu na realizację zadania powinien wraz z wnioskiem o przyznanie grantu złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnianie przez wnioskodawcę warunków realizacji zadania oraz kryteriów wyboru:

1. Dokumenty potwierdzające status prawny Wnioskodawcy – kopia;

2. Dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania Wnioskodawcy - kopia;

3. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnych nadanym zgodnie z Ustawą z dnia 18

grudnia 2003r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw

rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015r. poz.807 ze

późn.zm.) – kopia

4. Dokumenty potwierdzające, że podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy:

a. posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do

operacji, którą zamierza realizować – kopia, lub

b. posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować – kopia, lub

c. posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną – kopia, lub

d. wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować – kopia

5. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT) sporządzone na

formularzu udostępnionym przez Stowarzyszenie – oryginał

6. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

7. Dokumenty potwierdzające uzasadnienie kalkulacji planowanych kosztów zadania – kopia lub oryginał

8. Inne dokumenty wynikające ze specyfiki planowanej do realizacji operacji.

 1. Informacja o miejscu udostępnienia niezbędnych dokumentów związanych z konkursem:

Dokumenty dotyczące warunków ubiegania się o przyznanie grantu, w tym: LSR, Procedura realizacji projektów grantowych, wzór wniosku o przyznanie grantu, wzór umowy o powierzenie grantu wzór wniosku w sprawie rozliczenia grantu, wzór sprawozdania z realizacji zadania, dostępne są pod adresem

Otwórz

Otwórz LSR

oraz w Biurze LGD.

 

 

 1. Informacja o zasadach i trybie składania odwołania od dokonanej przez Radę LGD oceny grantobiorcy i zadania opisanego we wniosku o przyznanie grantu.

Warunki, tryb i termin składania odwołań zostały określone w tym miejscu: Otwórz

 

 

 1. Zastrzeżenie o prawie do odstąpienia od konkursu oraz prawie do ponownego jego przeprowadzenia.

LGD zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konkursu lub ponownego jego przeprowadzenia, w sytuacji, gdy na podstawie złożonych lub wybranych wniosków, brak będzie możliwości osiągnięcia celów projektu grantowego i wskaźników jego realizacji określonych w pkt II. O odstąpieniu od konkursu LGD poinformuje wszystkich zainteresowanych na swojej stronie internetowej. Informacja o odstąpieniu od konkursu zostanie także przekazana wnioskodawcom na piśmie, drogą pocztową albo za pomocą wiadomości e-mail.

 

LGD informuje, że niniejszy konkurs i realizacja zadań będą odbywały się zgodnie z Procedurą realizacji projektów grantowych, do której link został zamieszczony w punkcie X niniejszego ogłoszenia. Składając wniosek o powierzenie grantu wnioskodawca akceptuje postanowienia tej Procedury.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy biura oraz Prezes LGD: nr tel.: 782 386 222, 782 384 222.Załączniki: