Ogłoszenie nr 11/2020

z dnia 8.06.2020 r.

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią” realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

 

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:

 

 1. Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami

W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące Przedsięwzięcia 2.1.2. tj. Utrzymanie i rozwijanie działalności gospodarczej – Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – rozwijanie działalności gospodarczej.

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny: 2. Zwiększenie atrakcyjności lokalnego rynku pracy

Cel szczegółowy: 2.1. Rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost aktywności zawodowej mieszkańców obszaru LGD

Przedsięwzięcie: 2.1.2. Utrzymanie i rozwijanie działalności gospodarczej

 

 1. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacji powinny złożyć wniosek z niezbędnymi załącznikami w wersji papierowej zszyty lub zbindowany, oraz kopię składanych dokumentów w wersji papierowej, oraz wniosek i biznesplan zapisane na elektronicznym nośniku danych (np. płyta CD), które będą następnie przedmiotem oceny przez Radę Stowarzyszenia oraz samorząd województwa, w podanym poniżej miejscu:

 

Biuro LGD: ul. Borecka 23, 63-720 Koźmin Wielkopolski

W okresie od dnia   23.06.2020 r. do dnia 7.07.2020 r. godz. 14.00

Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie.

Wnioski są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz.: 10.00-14.00.

Wnioski dotyczące realizacji operacji powinny zostać sporządzone na formularzu, o którym mowa w pkt VIII ppkt 1.

 

 1. Forma przyznania pomocy.

Pomoc na realizację operacji ma postać:

- refundacji poniesionych kosztów podmioty wykonujące działalność gospodarczą, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców – do 70%, przy limicie na operację wynoszącym 200 tys. zł.,

 

 1. Warunki przyznania pomocy.

Pomoc może zostać przyznana wnioskodawcy, który we wskazanym w pkt II ogłoszenia terminie złożył wniosek dotyczący realizacji operacji:

 1. zgodnej z zakresem tematycznym wskazanym w pkt I niniejszego ogłoszenia;
 2. zgodnej z Lokalną Strategią Rozwoju;
 3. która, w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru, uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów określoną w pkt V ogłoszenia;

 

Za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju (pkt 2) może zostać uznana operacja, która:

 1. zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;
 2. jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w szczególności jest zgodna z zasadami określonymi w wytycznych wydanych w ramach tego Programu,

Za zgodne z LSR uznaje się w szczególności takie operacje, które przyczynią się do osiągnięcia w ramach niniejszego naboru co najmniej jednego z następujących wskaźników:

 1. Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

Lokalna Grupa Działania zaznacza, że ciężar udowodnienia spełnienia warunków przyznania pomocy, poszczególnych kryteriów oceny operacji i wnioskowanej kwoty wsparcia obciąża wnioskodawcę. W razie wątpliwości dotyczących tych kwestii LGD może jednokrotnie wezwać wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień lub dokumentów, na warunkach określonych w Procedurze dostępnej pod tym linkiem:Otwórz

W razie nieusunięcia wątpliwości w tym trybie przez wnioskodawcę, kwestie, których dotyczyły te wątpliwości będą traktowane przez LGD jako nieudowodnione przez wnioskodawcę.

 

 1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

Operacja objęta wnioskiem złożonym w ramach naboru zostanie poddana ocenie biorąc pod uwagę kryteria wyboru operacji.

Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego naboru:

 1. Kryterium nr 1 – max. 10 pkt.
 2. Kryterium nr 2 – max. 10 pkt.
 3. Kryterium nr 3 – max. 2 pkt.
 4. Kryterium nr 4 – max. 5 pkt.
 5. Kryterium nr 5 – max. 6 pkt.
 6. Kryterium nr 6 – max. 6 pkt.
 7. Kryterium nr 7 – max. 11 pkt.

 

Wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 50% max. liczby punktów. W przypadku równej liczby punktów o wyborze operacji decyduje kolejność przyjęcia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD.

 

 1. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. fiszkę projektową, zawierającą opis operacji oraz uzasadnienie planowanych wydatków,

 

 1. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru.

 

Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 275 768,91 zł

 

 

 1. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie przyznanie pomocy oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia wnioskodawcy.
 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej Otwórz;
 2. Formularz wniosku o płatność dostępny jest w wersji elektronicznej Otwórz;
 3. Formularz umowy o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej  Otwórz;
 4. Lokalna Strategia Rozwoju, o której mowa w pkt IV ppkt 2, dostępna jest w wersji elektronicznej Otwórz;;
 5. Wzór fiszki projektowej, o której mowa w pkt VI ppkt 1 dostępny jest w wersji elektronicznej Otwórz;;
 6. Opis kryteriów wyboru operacji (uszczegółowienie kryteriów) dostępny jest pod następującym adresem Otwórz;
 7. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 

Ww. dokumenty dostępne na stronie internetowej LGD: www.wielkopolskazwyobraznia.pl

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy biura oraz Prezes LGD: nr tel.: 782 386 222, 782 384 222.

 

Wyjaśnienie w zakresie Kryterium nr 6 tj. Realizacja operacji zakłada korzystanie z lokalnych produktów i usług z terenu LGD – Pojęcie produktu i usługi lokalnej należy rozumieć w brzmieniu słownikowym tj. lokalny czyli występujący w danym miejscu, charakterystyczny dla danego obszaru, dotyczący danego regionu, w tym przypadku obszaru LGD. To wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy regionu, produkowana w sposób niemasowy i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych.

 Załączniki: