Ogłoszenie nr 14/2021

z dnia 22.04.2021 r.

o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD
w ramach realizacji przez Stowarzyszenie „Wielkopolska z Wyobraźnią”
Lokalnej Strategii Rozwoju


 

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią” realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

 

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:

 

 1. Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami

W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące Przedsięwzięcie 1.2.1 tj. Zachowanie, konserwacja, renowacja, restauracja lub rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego, w tym zabytków – Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny: 1. Podniesienie jakości życia i włączenie społeczne mieszkańców

Cel szczegółowy: 1.2.Wzmocnienie tożsamości kulturowej mieszkańców obszaru LGD

Przedsięwzięcie: 1.2.1. Zachowanie, konserwacja, renowacja, restauracja lub rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego, w tym zabytków

 

 1. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacji powinny złożyć:

1. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w wersji papierowej spięty lub zszyty w skoroszycie.

2. Wniosek zapisany na elektronicznym nośniku danych (np. płyta CD)

3. Kopie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w wersji papierowej spiętą lub zszytą w skoroszycie,

które będą następnie przedmiotem oceny przez Radę Stowarzyszenia oraz samorząd województwa, w podanym poniżej miejscu:

 

Biuro LGD: ul. Borecka 23, 63-720 Koźmin Wielkopolski

W okresie od dnia 6.05.2021 r. do dnia 19.05.2021 r. godz. 14.00

Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie.

Wnioski są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz.: 10.00-14.00.

Wnioski dotyczące realizacji operacji powinny zostać sporządzone na formularzu, o którym mowa w pkt VIII ppkt 1.

 

 1. Forma przyznania pomocy.

Pomoc na realizację operacji ma postać:

- refundacji poniesionych kosztów (jednostki sektora finansów publicznych nie wyższej niż 63,63%, podmioty wykonujące działalność gospodarczą, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców – do 70%, w przypadku: – podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, – organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4-8 – do 100%).

 

 1. Warunki przyznania pomocy.

Pomoc może zostać przyznana wnioskodawcy, który we wskazanym w pkt II ogłoszenia terminie złożył wniosek dotyczący realizacji operacji:

 1. zgodnej z zakresem tematycznym wskazanym w pkt I niniejszego ogłoszenia;
 2. zgodnej z Lokalną Strategią Rozwoju;
 3. która, w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru, uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów określoną w pkt V ogłoszenia;

 

Za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju (pkt 2) może zostać uznana operacja, która:

 1. zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;
 2. jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w szczególności jest zgodna z zasadami określonymi w wytycznych wydanych w ramach tego Programu,

Za zgodne z LSR uznaje się w szczególności takie operacje, które przyczynią się do osiągnięcia w ramach niniejszego naboru następującego wskaźnika:

 1. Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim.

 

Lokalna Grupa Działania zaznacza, że ciężar udowodnienia spełnienia warunków przyznania pomocy, poszczególnych kryteriów oceny operacji i wnioskowanej kwoty wsparcia obciąża wnioskodawcę. W razie wątpliwości dotyczących tych kwestii LGD może jednokrotnie wezwać wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień lub dokumentów, na warunkach określonych w Procedurze dostępnej pod tym linkiem: Otwórz;. W razie nieusunięcia wątpliwości w tym trybie przez wnioskodawcę, kwestie, których dotyczyły te wątpliwości będą traktowane przez LGD jako nieudowodnione przez wnioskodawcę.

 

 1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

Operacja objęta wnioskiem złożonym w ramach naboru zostanie poddana ocenie biorąc pod uwagę kryteria wyboru operacji.

Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego naboru:

 1. Kryterium nr 1 – max. 6 pkt.
 2. Kryterium nr 2 – max. 3 pkt.
 3. Kryterium nr 3 – max. 5 pkt.
 4. Kryterium nr 4 – max. 11 pkt.
 5. Kryterium nr 5 – max. 6 pkt.

 

Wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 50% max. liczby punktów. W przypadku równej liczby punktów o wyborze operacji decyduje kolejność przyjęcia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD.

 

 1. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. fiszkę projektową, zawierającą opis operacji oraz uzasadnienie planowanych wydatków,
 2. oświadczenie, że realizacja operacji nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia budowlanego jeżeli wnioskodawca chce uzyskać punkty za kryterium gotowości operacji do realizacji, a nie dołącza stosownych dokumentów dotyczących robót budowlanych.

 

 1. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru.

 

Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 27365,24 EURO (109460,96 zł).

 

 1. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie przyznanie pomocy oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia wnioskodawcy.
 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej Otwórz;
 2. Formularz wniosku o płatność dostępny jest w wersji elektronicznej Otwórz;
 3. Formularz umowy o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej  Otwórz;
 4. Lokalna Strategia Rozwoju, o której mowa w pkt IV ppkt 2, dostępna jest w wersji elektronicznej Otwórz;;
 5. Wzór fiszki projektowej, o której mowa w pkt VI ppkt 1 dostępny jest w wersji elektronicznej Otwórz;;
 6. Opis kryteriów wyboru operacji (uszczegółowienie kryteriów) dostępny jest pod następującym adresem Otwórz;
 7. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 

Ww. dokumenty dostępne na stronie internetowej LGD: www.wielkopolskazwyobraznia.pl

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy biura oraz Prezes LGD: nr tel.: 782 386 222, 782 384 222.

 

Data publikacji 22.04.2021 r.

 Załączniki: